Hayward Futura Backpack 22.90

$ 22.90

Hayward Futura Backpack 22.90

$ 22.90
  • មានក្នុង​ស្តុក
  • ជ្រើសរើសពណ៏:
    ទទួលបាន 22 ពិន្ទុរង្វាន់ MOI ។ ស្វែង​យល់​បន្ថែម...

    រង្វាន់MOI

    ទទួលបាន 1 ពិន្ទុត្រឡប់មកវិញពេលចំណាយ1 $

    មិនទាន់ជាអតិថិជន? បង្កើតគណនីថ្មីមួយនិងចាប់ផ្តើមសន្សំឥឡូវនេះជាមួយនឹងរង្វាន់MOI
    ព័ត៌មានលម្អិត
    • SKU: 115253
    ការពិពណ៌នា
    • Round zippered closure
    • Top grab handle
    • Front pockets
    • Accessible 2 sides mesh pockets
    • Padded shoulder straps
    ចែករំលែក​លើ