Flare Leg Lady Jeans 18.90

$ 18.90

Flare Leg Lady Jeans 18.90

$ 18.90
 • មានក្នុង​ស្តុក
 • ជ្រើសរើសពណ៏:
  ជ្រើសរើសទំហំ៖:
  ទទួលបាន 18 ពិន្ទុរង្វាន់ MOI ។ ស្វែង​យល់​បន្ថែម...

  រង្វាន់MOI

  ទទួលបាន 1 ពិន្ទុត្រឡប់មកវិញពេលចំណាយ1 $

  មិនទាន់ជាអតិថិជន? បង្កើតគណនីថ្មីមួយនិងចាប់ផ្តើមសន្សំឥឡូវនេះជាមួយនឹងរង្វាន់MOI
  ព័ត៌មានលម្អិត
  • SKU: 115886-24
  ការពិពណ៌នា
  • High rise
  • Side&back pockets
  • Flare leg
  • Slim fit

  Our model is wearing size 

  • Height 152cm (5'1")
  • Weight 48kg
  ចែករំលែក​លើ