Lady Plain A-Line Skirt 25.90

$ 25.90

Lady Plain A-Line Skirt 25.90

$ 25.90
 • មានក្នុង​ស្តុក
 • ជ្រើសរើសពណ៏:
  ទទួលបាន 25 ពិន្ទុរង្វាន់ MOI ។ ស្វែង​យល់​បន្ថែម...

  រង្វាន់MOI

  ទទួលបាន 1 ពិន្ទុត្រឡប់មកវិញពេលចំណាយ1 $

  មិនទាន់ជាអតិថិជន? បង្កើតគណនីថ្មីមួយនិងចាប់ផ្តើមសន្សំឥឡូវនេះជាមួយនឹងរង្វាន់MOI
  ព័ត៌មានលម្អិត
  • SKU: 117759
  ការពិពណ៌នា
  • High waist 
  • Plain skirt
  • Knee length 
  • Back zipper closure 
  • Free size 

  Our model is wearing free size

  • Height 158cm (5'2")
  • Weight 45kg
  ចែករំលែក​លើ