Denim Lady Flare Jeans 15.90

$ 15.90

Denim Lady Flare Jeans 15.90

$ 15.90
 • មានក្នុង​ស្តុក
 • ជ្រើសរើសពណ៏:
  ជ្រើសរើសទំហំ៖:
  ទទួលបាន 15 ពិន្ទុរង្វាន់ MOI ។ ស្វែង​យល់​បន្ថែម...

  រង្វាន់MOI

  ទទួលបាន 1 ពិន្ទុត្រឡប់មកវិញពេលចំណាយ1 $

  មិនទាន់ជាអតិថិជន? បង្កើតគណនីថ្មីមួយនិងចាប់ផ្តើមសន្សំឥឡូវនេះជាមួយនឹងរង្វាន់MOI
  ព័ត៌មានលម្អិត
  • SKU: 113983-26
  ការពិពណ៌នា
  • High waist
  • Side&back pockets
  • Flare leg design
  • Slim fit

  Our model is wearing a size 28

  • Height 168cm (5'6")
  • Weight 60kg
  ចែករំលែក​លើ