Campus Premium 28L Backpack 59.90

$ 59.90

Campus Premium 28L Backpack 59.90

$ 59.90
 • មានក្នុង​ស្តុក
 • ជ្រើសរើសពណ៏:
  ទទួលបាន 59 ពិន្ទុរង្វាន់ MOI ។ ស្វែង​យល់​បន្ថែម...

  រង្វាន់MOI

  ទទួលបាន 1 ពិន្ទុត្រឡប់មកវិញពេលចំណាយ1 $

  មិនទាន់ជាអតិថិជន? បង្កើតគណនីថ្មីមួយនិងចាប់ផ្តើមសន្សំឥឡូវនេះជាមួយនឹងរង្វាន់MOI
  ព័ត៌មានលម្អិត
  • SKU: 116375
  ការពិពណ៌នា
  • Zipper's in the main opening
  • Front pocket with zipper
  • Compression in the sides
  • Accessible side pockets
  • Padded shoulder straps
  ចែករំលែក​លើ