របៀបក្នុងការទិញ?

1. បន្ថែមទំនិញទៅកាន់កន្រ្តករបស់អ្នក
រកមើលទំនិញចំនូលចិត្តរបស់អ្នកសូមជ្រើសទំហំនិងពណ៍របស់វាបន្ទាប់មកចុច 'បន្ថែមទៅកន្ត្រកទំនិញ "
2. ចូលទៅកាន់ទំព័ររកន្រ្តករបស់ខ្ញុំ
ពិនិត្យឡើងវិញនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកន្ត្រកទំនិញរបស់អ្នកប្រសិនបើតម្រូវការបន្ទាប់មកនៅពេលដែលអ្នកមានការពេញចិត្តចុច "ពិនិត្យចេញ"
3. Checkout
ចូលទៅគណនីរបស់អ្នកឬបំពេញព័ត៌មានរបស់អ្នកជ្រើសជម្រើសការទូទាត់និងការចែកចាយបន្ទាប់មកបញ្ជាក់។ សូមអបអរសាទរការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកត្រូវបានដាក់ហើយ!
សុវត្ថិភាព100%ពេលទូទាត់
ងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្តូររយៈពេល 14 ថ្ងៃ
ការផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខ