ស្វែងរកហាងដែលនៅជិតអ្នក

MOI OUTFIT មានទីតាំងនៅ Phnom Penh, រាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរ Kampong Som, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ.