ការងារនៅMOI OUTFIT

MOI OUTFIT ជាក្រុមហ៊ុនតំណាងឲ្យភាពយុវវ័យ ថាមពេល និងបង្ហាញលក្ខណខ្លួនឯង ដែលមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងលើវិស័យម៉ូតសម្លៀកបំពាក់.

ពួកយើងពេញចិត្ចចំពោះម៉ូត និងស្រលាញ់ក្នុងការចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន តែងតែបង្ហាញពីភាពពេញនិយមនិងផ្លាកយីហោ.

ពួកយើងព្យាយាមឲ្យល្អអស់ពីសមត្តភាប ប្រសិកលោកអ្នកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍លើMOI OUTFIT, ពួកយើងតែងតែស្វែងរកបុគ្គលិកមានសមត្ថភាពដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់យើង

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំអ្នកអាចទាក់ទងយើងតាមរយៈ messenger oឬផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងជាមួយប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកនៅ careers@moioutfit.com