ការងារនៅMOI OUTFIT


MOI OUTFIT គឺជាក្រុមយុវជនដែលមានភាពស្វាហាប់និងជំរុញដែលមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនយើងជាអ្នកត្រួសត្រាយម៉ូដ។

យើងចូលចិត្តនឹងម៉ូដហើយយើងតជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនដែលតែងតែមានtrendsនិងម៉ាក។

យើងព្យាយាមធ្វើបានល្អបំផុតដោយព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើ MOI OUTFIT យើងតែងតែស្វែងរកមនុស្សដែលអស្ចារ្យដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់យើង

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំអ្នកអាចទាក់ទងយើងដោយ chatឬផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងជាមួយប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកនៅcareers@moioutfit.com